Pojištění záruky - smluvní

Pojištění smluvní záruky je určeno zejména stavebním společnostem, strojírenským společnostem a dodavatelským společnostem z dalších oborů podnikání.

Jedná se o poskytnutí ručení za povinnosti vyplývající ze smluv o dílo a dalších typů obchodních smluv týkajících se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodávky zboží.

Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění si stanovuje zájemce o pojištění v žádosti o pojištění smluvní záruky a vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi pojištěným a věřitelem. Limit tvoří horní hranici plnění pojišťovny v případě pojistné události.

Typy smluvních záruk

  • záruka za řádné provedení smlouvy
  • záruka za zádržné za provedení práce
  • záruka za zádržné v průběhu záruční doby
  • záruka za akontaci
  • záruka za nabídku

Záruka za řádné provedení smlouvy

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy týkající se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodání zboží.

Záruka za zádržné za provedení práce

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí věřiteli zádržné dohodnuté ve smlouvě, které věřitel nezadržel, nýbrž vyplatil pojištěnému před datem splatnosti zádržného, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy.

Záruka za zádržné v průběhu záruční doby (za údržbu)

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že zaplatí náklady údržby objektů či zařízení po jejich fyzickém dokončení nebo dodání, v souladu se smlouvou, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy.

Záruka za akontaci

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí zálohy vyplacené věřitelem pojištěnému před realizací smlouvy, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy.

Záruka za nabídku

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli následkem toho, že pojištěný smlouvu nesjednal.