WHISTLEBLOWING – SYSTÉMY OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

WHISTLEBLOWING – SYSTÉMY OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost AR CREDIT s.r.o. (dále „Společnost“) v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoOO“) a souvisejícími právními předpisy, uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

1. Jaké protiprávní jednání je možné oznámit

Dle ZoOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a) má znaky trestného činu;
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,-Kč,
c) porušuje ZoOO;
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

2. Kdo je oprávněn oznámení podat (oznamovatel)

Dle ZoOO může Oznámení podat:

a) jednatel Společnosti;
b) společník Společnosti;
c) zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;
d) vázaný zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou);
e) pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce Společnosti;
f) třetí osoba vykonávající pro Společnost práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
g) osoba vykonávající u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž;
h) uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g).

Společnost nevylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.

 

3. Jak lze oznámení podat Společnosti

Oznamovatel může Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Ing. Robertovi Krátkému (dále „Příslušná osoba“).

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Telefonicky na číslo: +420 511 126 074

E-mailem na adresu: oznameni@renomiagroup.cz

V listinné podobě nebo osobně na adresu: RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba Oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

4. Vnější oznamovací systém

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO je možné podat také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

5. Ostatní informace


Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti,případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZoOO: https://oznamovatel.justice.cz/.