Stavebně-montážní pojištění

Pojištění poskytne pojistnou ochranu stranám, které mohou být poškozeny na budovaném díle v procesu jeho výstavby resp. montáže.

Kryje rizika, která vznikají z poškození nebo zničení staveb a konstrukcí budovaného díla, montovaných strojů nebo technologických celků, montážních a stavebních strojů a zařízení staveniště.

Pojistné nebezpečí

 • komplexní živelní pojištění
 • vodovodní škody
 • pád pojištěné věci, náraz
 • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nedbalost
 • pojištění odpovědnosti za újmu, která vznikne v souvislosti se stavbou nebo montáží
 • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Dále lze sjednat:

 • škody na díle v rámci zkušebního provozu a záruční doby
 • vzájemné škody, které si způsobí í subjekty zúčastněné na budování díla

Pojistná částka

 • pro budované dílo jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálu, mzdové a transportní náklady, clo, montážní výlohy
 • pro zařízení staveniště a stavební stroje nová hodnota pojištěných věcí; tj. částka na znovuzřízení

Běžné výluky z pojištění

 • zastavení nebo přerušení činnosti
 • chybný návrh či konstrukce
 • vada, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění