Kodex etiky

Kodex etiky člena Asociace českých pojišťovacích makléřů schválený Valnou hromadou AČPM dne 2. prosince 2013

Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Člen AČPM  musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování člena AČPM

 • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
 • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
 • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

 

B. Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků člena AČPM

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

 

C. Zásady chování člena AČPM ve vztazích ke klientům

 • dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
  • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.

 

D. Zásady chování člena AČPM ve vztazích k pojišťovnám

 • není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

 

E. Uplatňování Kodexu etiky v rámci AČPM a sankce za jeho porušení

Členové AČPM se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu.

Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému členovi AČPM uplatněny sankce

 1. podle platných Stanov AČPM
 2. morální povahy dle rozhodnutí Etické komise AČPM.

 

V Praze dne 2. 12. 2013