Kodex etiky

Kodex etiky člena Asociace českých pojišťovacích makléřů schválený Valnou hromadou AČPM dne 16. června 2009

Tento kodex je v souladu s Kodexem etiky v pojišťovnictví, schváleným Českou asociací pojišťoven.

Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Člen AČPM musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu.

Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

 • Obecné zásady chování člena AČPM

  • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
  • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
  • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
  • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
  • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
  • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

 

 • Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků člena AČPM

  • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
  • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
  • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
  • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
  • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

 

 • Zásady chování člena AČPM ve vztazích ke klientům

  • dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
  • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
  • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
  • je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
  • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
  • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.

 

 • Zásady chování člena AČPM ve vztazích k pojišťovnám

  • není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
  • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
  • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
  • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

 

 • Uplatňování Kodexu etiky v rámci AČPM a sankce za jeho porušení

Členové AČPM se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu.

Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému členovi AČPM uplatněny sankce

  1. podle platných Stanov AČPM
  2. morální povahy dle rozhodnutí Etické komise AČPM.