Kodex etiky

Kodex etiky pojišťovacího makléře

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Pojišťovací makléři musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je makléř povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

 

1. Obecné zásady chování makléřů

◼ makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech

◼ při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách

◼ veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy

◼ dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii

◼ pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta

◼ pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu

◼ pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu

 

2. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

◼ důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí

◼ vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru

◼ dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví

◼ dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy        obdobné výhody sami nabízet či poskytovat

◼ nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy

◼ v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání

 

Zásady chování ve vztazích ke klientům

Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

◼ zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu

◼ dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů

◼ poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně

◼ nesjednávají pojištění se spekulativními záměry

◼ jsou odpovědni v závislosti na obsahu smlouvy s klientem za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost,        správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech

◼ mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti

◼ pojišťovací makléř na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování

◼ pojišťovací makléř musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce

◼ nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta

◼ vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen

◼ v případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena

◼ rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály

 

Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Makléři dodržují zejména tato pravidla:

◼ mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech

◼ při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven

◼ s pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

◼ nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně