Reklamační řád

Každý Zákazník společnosti AR CREDIT s.r.o. (dále také „AR CREDIT“) má právo na uplatnění reklamace. Reklamační řád upravuje postupy podání reklamací ze strany Zákazníka za vady a nedostatky při poskytování služeb společnosti.

1. Formy podání reklamace

Stížnost či podněty na služby a chování, či vystupování zástupců společnosti AR CREDIT lze podat těmito způsoby:

  1. Elektronickou cestou vyplněním a odesláním elektronického formuláře.
  2. Telefonicky s následným doložením potřebných podkladů.
  3. Písemnou formou na adresu společnosti.
  4. Osobním podáním reklamace.

2. Náležitosti reklamace

  1. Jméno a příjmení Zákazníka (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.
  2. Název společnosti (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.
  3. Obsah stížnosti či podnětu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popis způsobu, jak byl Zákazník dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či nápravy.
  4. Přílohy nezbytné k posouzení oprávněnosti stížnosti.

3. Vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace společností AR CREDIT. V uvedené lhůtě bude Zákazníkovi oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu Zákazníka uvedenou v reklamačním formuláři. V případě, že nelze reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost AR CREDIT informovat Zákazníka písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od Zákazníka doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů Zákazníkem na sídlo společnosti AR CREDIT.

Pokud Zákazník nesouhlasí s rozhodnutím společnosti v reklamované záležitosti, má právo obrátit se do 10 dnů ode dne doručení zprávy o výsledku reklamačního řízení na pracovníka vyřizujícího reklamaci a poté začíná opětovně běžet 30 denní lhůta k jejímu vyřízení.

Zákazník má také možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu, či v případě neživotního pojištění na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven - www.ombudsmancap.cz, nebo na Českou obchodní inspekci - www.coi.cz.