Reklamační řád

Společnost AR CREDIT s.r.o.

Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice, IČ 25 92 78 41

Tel.: +420 466 773 232

Fax: +420 466 733 460

E-mail: reklamace@arcredit.cz 

Tento reklamační řád upravuje postupy podání reklamací ze strany klienta společnosti AR CREDIT s.r.o. za vady a nedostatky při poskytování služeb. Cílem je okamžité reagování na tyto stížnosti a podněty a sjednání nápravy. Každý klient společnosti AR CREDIT má právo na uplatnění reklamace.

 

A. FORMY PODÁNÍ REKLAMACE

Stížnost či podněty na služby a chování, či vystupování zástupců společnosti AR CREDIT lze podat těmito způsoby:

  1. Elektronickou cestou vyplněním a odesláním elektronického formuláře
  2. Telefonicky s následným doložením potřebných podkladů
  3. Písemnou formou na adresu společnosti uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
  4. Osobním podáním reklamace

 

B. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE

  1. Jméno a příjmení klienta (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.
  2. Název společnosti (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.
  3. Obsah stížnosti či podnětu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popis způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či nápravy.
  4. Přílohy nezbytné k posouzení oprávněnosti stížnosti.

 

C. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace společností AR CREDIT. V uvedené lhůtě bude klientovi oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu klienta uvedenou v reklamačním formuláři. V případě, že nelze reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost AR CREDIT informovat klienta písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů klientem na sídlo společnosti AR CREDIT.

Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím společnosti v reklamované záležitosti, má právo obrátit se do 10 dnů ode dne doručení zprávy o výsledku reklamačního řízení na pracovníka vyřizujícího reklamaci a poté začíná opětovně běžet 30 denní lhůta k jejímu vyřízení.