Pojištění právní ochrany

Pojistný produkt „Právní ochrany“ je málo známá služba související s ochranou a prosazováním oprávněných zájmů v právních vztazích.

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených.

Hlavním úkolem tohoto pojištění je:

 • poskytnout pojištěnému právní radu
 • poskytnou pojištěnému hrazení potřebných nákladů

Pojištění právní ochrany kryje:

 • výdaje na odměnu a náklady právního zastoupení
 • náklady na soudní, správní nebo jiné poplatky
 • náklady na získání a provedení důkazů při soudním, rozhodčím nebo mimosoudním řešením
 • náhradu výdajů protistrany a státu, které je pojištěný povinen pojištěný uhradit na základě soudního rozhodnutí

Příklady situací, na které se pojištění právní ochrany vztahuje:

 • dopravní nehoda, kdy viník nepřizná vinu
 • spor s pojišťovnou o pojistné plnění
 • spor se stavební firmou (nedodělky a vady na objednané službě)
 • újma na zdraví nebo na věci při lyžování
 • reklamace vadného zboží
 • v případě, že vám jiná osoba dluží peníze a nechce je vrátit
 • bylo na vás podáno křivé trestní oznámení
 • zaměstnavatel vám neoprávněně ukončil pracovní poměr

Asistenční služby - příklady

 • právní poradenství včetně řešení vašeho případu s protistranou
 • právní posouzení vašich smluv před podpisem

Pojistné plnění:

 • specializovaná a odborná právní pomoc v ČR i zahraničí
 • právní poradenství na tísňové lince 24 hodin denně 365 dní v roce
 • zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice