Pojištění záruky

Pojištění smluvní záruky je pojištěním finančního rizika, které je definováno jako neplnění smluvních povinností pojistníka (např. dodavatele, prodávajícího). Tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi pojištěným a oprávněnou osobou = věřitelem (např. investor, odběratel, kupující).

Zárukou se rozumí písemný závazek pojišťovny poskytnout pojistné plnění věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi věřitelem a pojištěným.

Druhy pojištění