Informace o zprostředkovateli, dle zákona č. 170/2018 Sb.

ZÁKLADNÍ INFORMACE o SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI a o ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

 1. Informace o samostatném zprostředkovateli

1.1 AR CREDIT s.r.o., IČ: 25927841, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15200, internetové stránky: http://www.arcredit.cz/, email: arcredit@arcredit.cz, telefon: +420 466 773 232 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“).  

1.2 Společnost AR CREDIT s.r.o. zastupuje Václav Tušla, jednatel společnosti a je oprávněn za ni jednat ve všech věcech.

1.3 Jménem Zprostředkovatele může dále jednat: zaměstnanec AR CREDIT s.r.o., vázaný zástupce nebo pracovník jednající jeho jménem (dohromady dále „oprávněný zástupce“).

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného Zprostředkovatele[1]  uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále „VZ“)

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může zákazník nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat.

Některé informace mohou být v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele http://www.arcredit.cz/ nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, pokud má zřízenou emailovou adresu. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne do 5 pracovních dní, osobně nebo odešle do 5 pracovních dní poštou na adresu zákazníka.

Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.  Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny.

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel a VZ nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.

Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka.

 1. Informace o zprostředkování pojištění

        Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako:

 1. pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele;
 2. pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem.

 

Jména pojišťoven, pro které je Zprostředkovatel oprávněn zprostředkovat pojištění:

 
 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Direct pojišťovna, a. s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a. s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • Slavia pojišťovna a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a. s.

 

Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR, pro kterou je Zprostředkovatel oprávněn zprostředkovat pojištění:

 
 • Colonnade Insurance S. A., organizační složka
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

 

Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích a potřebách“.

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem.

Zprostředkovatel nezprostředkovává životní pojištění.

Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ustanovení § 78 ZoDPZ.

Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů.

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.

 

[1] Společnost byla ke dni 1. 12. 2018 držitelem registrace Pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta ve smyslu ust. § 8 a 7 zákona č. 38/2004 Sb.

 

V Pardubicích, dne 19.3.2024

 

AR CREDIT s.r.o.