Pojištění na všechna rizika

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí, která nastane náhle a nečekaně.

Pojistná nebezpečí

  • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho části
  • záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, sesuv lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád předmětu
  • zemětřesení
  • pád pojištěné věci, náraz
  • vodovodní škody
  • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nepozornost, nedbalost

Pojištění se sjednává jen pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné věci, které omezuje nebo vylučuje funkčnost této věci. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její část pohřešována v příčinné souvislosti s událostí.

Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou je nová hodnota pojištěné věci, tj. částka, kterou je třeba vynaložit na znovupořízení věci téhož druhu.

Předmět pojištění

Věci a jejich příslušenství, které byly při sjednání pojištění ve smlouvě uvedeny