Živelní pojištění

Je základním druhem pojištění ochrany pro riziko škod, které mohou vzniknout na majetku. Účelem je ochrana před finanční újmou způsobenou poškozením nebo zničením. Předmětem ochrany jsou (hmotné) věci movité i nemovité (budovy / stavby).

Pojistná nebezpečí

Základní rozsah (FLEXA)

  • požár
  • výbuch
  • přímý úder blesku
  • pád letadla nebo jeho části

Katastrofická rizika

  • povodeň a záplava
  • zemětřesení

Doplňková rizika

  • vichřice, krupobití
  • sesuv půdy, sesuv laviny
  • tíha sněhu nebo námrazy
  • a další např.: pád předmětu, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), poškození kouřem, zkratem či přepětím, selháním či poruchou hasicího zařízení, atd.

Vodovodní škody – nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny z vodovodního zařízení

Pojištění je možné sjednat v rozsahu všechna živelní nebezpečí, nebo pojistit jen vybraná živelní nebezpečí.

Pojistná částka

Je konstruována na principu nové ceny – tj. ceny, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou.

Určování nové hodnoty se opírá o údaje statistického úřadu o vývoji cen v stavebnictví, strojírenství, znalecký posudek atd.

Spoluúčast 

Je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací.

Spoluúčast je možné stanovit samostatně pro základní rozsah, pro doplňkové pojištění, případně pro vodovodní škody.

Pojistné

Ovlivňuje objektivní míra nebezpečí jako např.: rizikovost z hlediska vzniku možné škody, stavební konstrukce a použité stavební materiály, úroveň protipožárních opatření apod. Pojistné také ovlivňuje výše spoluúčasti – vyšší spoluúčast snižuje cenu pojištění.