Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť vadný výrobek způsobuje nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

V současném vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné získat a dlouhodobě si udržet důvěru spotřebitele.

Pojištěním nelze předejít vzniku škody, ale minimalizuje se ekonomický dopad takové události na výrobce, který může mít v mnoha případech pro společnost až existenční charakter.

Otázkou není, jestli pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na jeho charakter, možná rizika a teritorium působnosti.

Výrobkem je každá movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli. Mezi výrobky nepatří primární produkty zemědělských, chovatelských a rybářských (tj. produktů, které ještě neprošly prvotním zpracováním).

Výrobek je vadný, když nezaručuje bezpečnost, kterou je uživatel oprávněn očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně:

  • prezentace výrobku
  • využívaní k účelu, o kterém lze rozumně předpokládat, že mu má sloužit
  • doby, kdy byl výrobek dán do oběhu

Škodou se rozumí škoda na zdraví a škoda na jiném majetku, než je výrobek sám.

Výrobcem je každý zpracovatel konečného produktu, výrobce každého nezpracovaného materiálu a každé součásti výrobku, ale i každá jiná osoba, která výrobek označí svým jménem, obchodní známkou nebo jiným rozlišovacím znakem.

Jestliže výrobce nemůže být identifikován, pak každý dodavatel výrobku bude brán jako jeho výrobce.

Poškozeným je ten, kdo prokáže především:

  • vznik škody (újma na zdraví, usmrcením, na majetku)
  • vadu výrobku
  • příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vznikem škody

Možnosti vyvinění

Výrobce nebude odpovědný, pokud prokáže, že např.:

  • výrobek neuvedl na trh
  • pravděpodobně vada výrobku neexistovala v době jeho prodeje
  • vada výrobku vznikla jako důsledek speciálních norem některé země, kam byl výrobek dodán

Druhy pojištění