Výklad pojmů používaný v pojišťovnictví

Výklad některých pojmů používaných v pojišťovnictví

Akceptace návrhu smlouvy: Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.

Asistenční služba: Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

Bezpečnostní přirážka: Část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše.

Běžné pojistné: Pojistné stanovené za pojistné období.

Bonus: Sleva za bezeškodní průběh pojištění. Používá se především u povinného ručení a havarijního pojištění.

Bonifikace: Zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodném průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném, nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Cizozemské vozidlo: Vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR.

Časová cena: Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Čekací doba: Doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).

Česká kancelář pojistitelů (ČKP): Je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). ČKP spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. ČKP zajišťuje likvidaci specifických pojistných událostí a provozuje informační středisko pro poškozené.

Činnost související se zprostředkováním pojištění je jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění, předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění, provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, sjednání nebo změně pojištění, nebo pomoci při správě pojištění a při uplatňován práv z pojištění.

Denní odškodné: Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Pojistné plnění je vypláceno po dobu stanovenou v pojistných podmínkách.

Distribuce pojištění: Distribucí pojištění se rozumí poskytování (spočívá v jednání pojistitele vlastním jménem) nebo zprostředkování pojištění (spočívá v jednání zprostředkovatele jménem pojistitele nebo zákazníka)

Doba nezbytného léčení: Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

Dohled v pojišťovnictví: Rozhodování a kontrolní činnost zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.

Dožití: Den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Franšíza: Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odečtenou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odečtená (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

Indexová složka: Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.

Jednorázové pojistné: Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Limity pojistného plnění: Limity pojistného plnění mohou být sjednané v pojistné smlouvě (pro jednotlivé / soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.)

Loupež: Prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno.

Likvidace pojistné události: Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Malus: Přirážka na pojistném za zaviněné pojistné události. Používá se především v souvislosti s povinným ručením.

Náhrada škody: Peněžní vyjádření pojistného plnění, které uhradí pojišťovna za pojistnou událost.

Nahodilá skutečnost: Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Následné pojistné: Je druhá a každá další platba pojistného.

Návratný vklad: Najednou vložené pojistné na začátku pojištění. Pravidelné pojistné se platí samo z výnosů. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech je na konci pojištění vrácen zpátky.

Návrh na uzavření pojistné smlouvy: Jednostranný právní úkon pojistníka nebo pojistitele, který směřuje k uzavření pojistné smlouvy.

Nedbalost nevědomá: Subjekt (pachatel) nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl.

Nedbalost vědomá: Subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí.

Nespotřebované pojistné: Je část zaplaceného pojistného připadající na dobu od zániku pojištění do konce pojistného období, ve kterém pojištění zaniklo (jde-li o běžné pojistné).

Nezasloužené pojistné: Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Neživotní pojištění: Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb.

Nová cena: Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Obecná cena: Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění

Obmyšlený: Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

Obnosové pojištění: Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Obvyklá/Obecná cena: Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a místě pojištění

Odkupné: Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Oprávněná osoba: Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Podpojištění: Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojištění odpovědnosti za újmu z podnikání: Toto pojištění kryje za pojištěného všechny škody, které jsou způsobené pojištěným na majetku a zdraví nebo právech jiných osob (PO/FO) a organizací (třetích osob). Pojišťovaným rizikem je odpovědnost za újmu, která vzniká, dojde-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikne škoda.

Pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě: Bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.

Pojištění odpovědnosti za újmu z držby nemovitosti: Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.

Pojištění povinně smluvní: Pojištění, u kterého povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon. Pojistník si může najít na pojistném trhu pojišťovnu, jejíž pojištění je podle jeho představ. Jedná se o pojištění, které je spojeno s výkonem některých profesí (lékaři, notáři, advokáti, auditoři) nebo s výkonem činností (provoz motorových vozidel, provoz letadel, výkon práva myslivosti).

Pojištění právní ochrany: Kryje riziko spojené s prosazováním právních zájmů pojištěného. Jedná se o krytí možných výdajů na právní zástupce, soudní poplatky, výdaje na soudní znalecké posudky, výdaje pojištěného na cesty k soudnímu řízení, kaucí a dalších nákladů.

Pojištění úvěrů a pohledávek: Předmětem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v případě nesplacení úvěru nebo pohledávek.

Pojištění zákonné: Pojištění, které vzniká současně s datem účinnosti příslušného zákona a zpravidla tudíž neexistuje pojistná smlouva. Typickým příkladem dosud platné zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištění povinné: Pojištění kdy na základě zákona vznikne povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Typickým příkladem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištěný: Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

Pojistitel: Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.

Pojistka: Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka: V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného.

Pojistná doba: Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota: Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná smlouva: Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost: Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné: Úplata za soukromé pojištění.

Pojistné nebezpečí: Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období: Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné plnění: Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné podmínky: Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné riziko: Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník: Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistný zájem: Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojišťovací zprostředkovatel: Je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jako podnikatel.

Pojišťovna z jiného členského státu: Právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pojišťovna z třetího státu: Právnická osoba se sídlem na území jiného státu, než je Česká republika nebo členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy: Matematickými metodami vykalkulovaná fixní částka nákladů nebo výdajů nutných k uzavření pojistné smlouvy, kterou tvoří zejména platy zaměstnancům uzavírající pojistné smlouvy nebo provize externích zprostředkovatelů, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy, náklady na reklamu či jinou propagaci apod.

Promlčení: Důsledek nevykonaného práva oprávněnou osobou stanoveným způsobem a v zákonem určené promlčecí době; u práv na plnění z pojištění počíná běžet tříletá promlčecí doba za rok po pojistné události; pro ostatní práva platí tříletá promlčecí doba, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno, poprvé promlčené právo zůstává zachováno; v důsledku marného uplynutí promlčecí doby vzniká ale právo vznést v rámci soudního řízení námitku (dovolat se) promlčení, a způsobit tak zánik nároku.

Poškozený: Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

Připojištění: Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.

Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky: Každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura.

Rada zákazníkovi: Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. Rada se poskytuje na zejména základě analýzy (požadavků, cílů a potřeb; rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění; finanční situace; znalostí a zkušeností v oblasti investic; rizikové tolerance a jeho schopnosti nést ztráty zákazníka) a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovna distribuovat.

Regres: Úkon ze strany pojišťovny, kterým se pojišťovna domáhá svého práva na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události. Např. pojišťovna může uplatnit regres na částku vyplacenou z havarijního pojištění vozidla poškozeného při jím nezaviněné nehodě, na osobě, která je za vznik nehody odpovědná, eventuálně na jejím pojistiteli odpovědnosti. Nebo může jít o regres vůči vlastnímu klientovi, pokud pojišťovna uhradila škodu z jeho pojištění odpovědnosti, kterou způsobil jinému pod vlivem alkoholu.

Regulovaný trh: Je takový trh, kdy právní předpisy z důvodu veřejného zájmu a ochrany spotřebitele vymezují práva a povinnosti účastníků trhu, zejména těch, kteří nabízejí zboží nebo službu s cílem, aby dostáli svým (finančním) závazkům. Aplikace práv a povinností do praxe je kontrolována státem nebo kompetentním úřadem zřízeným či určeným zákonem. Příkladem regulovaného trhu může být finanční nebo pojistný trh. Například provozování pojišťovací činnosti upravuje zákon o pojišťovnictví, který vymezuje práva a povinnosti pojišťoven a kompetence dohledu. Primární legislativu připravuje regulátor (MF) a sekundární legislativu (prováděcí vyhlášky k zákonům) ČNB.

Samostatný zprostředkovatel: Samostatným zprostředkovatelem se rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu do registru České národní banky. Zprostředkovávat pojištění může jako:

  1. pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu;
  2. pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Segmentace: Proces rozdělení celku do homogenních skupin, které se od sebe navzájem liší. Každá pojišťovna má svůj vlastní systém tzv. segmentace, podložený statistickými daty, který ovlivňuje konečné stanovení ceny pojistného. V oblasti pojištění motorových vozidel jde o dělení klientů z pohledu věku motoristy, trvalého bydliště atd.

Škodní událost: Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění: Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Skupinové pojištění: Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

Smluvní ujednání: Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Správa pojištění: Soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

Sublimit: Je část celkového limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě jako maximální výše náhrady, kterou pojistitel vyplatí v souvislosti s pojistnými událostmi, na které se sublimit podle pojistné smlouvy vztahuje. Sublimit je vždy sjednán v rámci celkového limitu pojistného plnění a nezvyšuje celkový limit pojistného plnění.

Škodní průběh: Je procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného.

Technická úroková míra (TÚM): Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.

Trvalé následky úrazu: Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Trvalý nosič dat: Nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování jemu určených informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

Tuzemská pojišťovna: Právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.

Účastník soukromého pojištění: Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Úraz: Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Vázaný zástupce: Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru České národní banky. Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování pojištění nebo zajištění se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným.

Vinkulace pojištění: Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

Vozidlo: Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný; zvláštní vozidla kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

Výluky z pojištění: Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.

Zajištění: Pojištění pojišťovny - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

Zajišťovací činnost: Uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen „zajišťovací smlouva“), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.

Zajišťovna: Právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.

Zasloužené pojistné: Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Záznam z jednání: Pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel vyhotoví záznam z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, a to zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru pojištění. Záznam obsahuje požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, doporučení a důvody, na kterých zprostředkovatel zakládá své doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění.

Zelená karta: Mezinárodní karta automobilového pojištění.

Zproštění od placení: Pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny předepsané podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány.

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví: Odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Životní pojištění: Je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.

 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven; Zákon 170/2018 o distribuci pojištění