Pojištění lesů a lesních školek

Pro majitele lesů představují požáry značné riziko. V krátkém okamžiku mohou přijít o hodnotu, jejímuž vytvoření věnovali celá desetiletí. Důsledky takové katastrofy je však možné omezit pojištěním.

Předmět pojištění

Lesní porosty a lesní školky.

Pojistná nebezpečí – lesní porosty

  • požár
  • doplňkově lze sjednat: vichřici

Pojistná nebezpečí – lesní školky

  • požárem nebo krupobití
  • doplňkově lze sjednat: vichřici, záplavu, povodeň, sesuv půdy, okus zvěře, mráz

Doplňkově lze pojistit

  • vícenáklady na vytěžení a soustředění dřeva poškozeného pojištěným rizikem
  • náklady na nové zalesnění poškozených pojištěných lesních porostů

Pojistná částka

Obvyklá tržní cena zásoby dřeva pojištěného porostu v Kč/ha.

Pojistné

Výše pojistného závisí kromě dohodnutých pojistných částek a rozlohy pojištěného lesa i na míře rizika požáru s ohledem na dřevinnou skladbu, charakter lesa apod., neboť riziko požáru není všude stejné. Základem pro výpočet pojistného i výši případné náhrady je sjednaná pojistná částka pro postižený pojištěný lesní porost.

Důležité

Význam pojištění pro zajištění finanční stability podniků produkujících lesní sadební materiál je obecně uznáván. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytuje státní podporu až do výše 30% uhrazeného pojistného na pojištění lesních školek.