Pojištění přepravy zásilek a cenností

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění poskytuje plnění za ztrátu, zničení nebo poškození zásilky, pokud vznikly za pojištěné přepravy.

Pojištění mohou sjednat i zasilatelé, kteří pojištění nabízí svým klientům  - příkazcům v rámci obstarání přepravy.

Pojistná nebezpečí

 • pojištění proti všem nebezpečím pojištění – s tímto rozsahem chrání majitele zboží proti věcným škodám způsobeným ztrátou, zničením a poškozením, včetně škod způsobených přirozenou povahou zásilky jako je úbytek a vnitřní zkáza
 • proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím – např. živelní škody, nehoda dopravního prostředku apod.

Doplňkově lze pojistit

 • speciální rizika plynoucí z přepravy jakými jsou – válečná rizika, rizika stávek, rizika při námořní přepravě, rizika zvláštních pojistných nebezpečí (vnitřní zkáza, působení hmyzu, vlivy oxidace apod.), rizika z přepravy nebezpečných látek a výrobků
 • následné finanční škody
 • pobyt na výstavách a veletrzích

Pojištění obvykle platí po celou dobu přepravy z domu do domu nebo ze skladu do skladu včetně případných překladů, skladování a neplánovaných zdržení.

Pojištění lze uzavřít

 • pro každou jednotlivou zásilku
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (formou rámcové smlouvy)

Běžné výluky z pojištění

 • jestliže událost byla způsobena pojištěným nebo osobou oprávněnou, nebo jejich zaměstnanci, zmocněnci nebo jinými zástupci
 • nedostatkem obalu nebo vadným nebo nevhodným a neobvyklým způsobem balení nebo vlastní vadností zásilky (vnitřní povahou zásilky)
 • nedodržením sjednané nebo obvyklé dodací lhůty
 • nevhodným nebo vadným uložením zásilky
 • pokud je přeprava prováděna vlastním dopravním prostředkem pojistníka nebo pojištěného, poskytne pojišťovna pojistné plnění v případě pohřešování zásilky, pouze tehdy, došlo-li k němu v důsledku události, při níž byla osoba prokazatelně zbavena možnosti tuto zásilku opatrovat (např. zranění)

 

Pojištění přepravovaných cenností

Pojištění se obvykle vztahuje na peníze, drahé kovy, nezasazené perly, drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny.

Pojistný produkt je určený především bezpečnostním agenturám, které přepravují cennosti.

Pojistná nebezpečí

 • dopravní nehoda
 • krádež vloupáním
 • požár
 • loupežné přepadení

Pojištění je možné navázat i na nebezpečí při přebírání, nakládce, vykládce a předávání pojištěných cenností.

Přeprava cenností začíná jejich převzetím nebo nakládkou a končí jejich předáním nebo vykládkou v místě dodávky a musí být prováděna za přítomnosti osob provádějících a doprovázejících přepravu. Pro přepravu cenností se sjednávají limity plnění, které odpovídají způsobu zabezpečení