Pojištění zemědělských plodin

Pojištění plodin minimalizuje dopady událostí způsobených zejména nepříznivými projevy počasí.

Pojistná nebezpečí

 • krupobití
 • požár

Doplňkově lze pojistit

 • vichřici
 • povodně a záplavy
 • vyzimování
 • vymrznutí
 • jarní mráz
 • sucho
 • zaplavení/naplavení zeminy
 • poškození větrem
 • napadení škůdci
 • sesuv půdy

Předmět pojištění

Plodiny pěstované na orné půdě: obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zelenina, krmné pícniny, ovoce, chmel, vinná réva, trvalé travní porosty, okrasné rostliny, rostliny ve sklenících nebo fóliovnících, semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin, porosty námelového žita a námele.

Plodiny lze pojistit jednak v rámci skupiny plodin, nebo jednotlivě.

Pojistná částka

Pojistnou částkou se rozumí pojištěný výtěžek dané plodiny (tj. součin plochy pojištěné plodiny, pojištěné ceny a pojištěného výnosu dané plodiny).

Pojistné

Výše pojistného se určuje v závislosti na hektarovém výnosu pojištěných plodin, na jejich ploše, dohodnuté pojištěné ceně, na zvoleném typu pojištění a na dohodnuté výši spoluúčasti.

Důležité

Význam pojištění pro zajištění finanční stability zemědělských podniků je obecně uznáván. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytuje státní podporu až do výše 50% uhrazeného pojistného pro pojištění plodin a ve výši 65% pro vybrané speciální plodiny.