Informace o zpracování osobních údajů

Úvod

Rádi bychom Vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto Vám níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný;
 • zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

AR CREDIT s.r.o. – Správce Vašich osobních údajů

IČ:

zapsaná v OR:

25927841

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15200

Sídlo:

Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02

Web:

www.arcredit.cz

 

Společnost AR CREDIT s.r.o. (dále také „My“) se zabývá zprostředkováním finančních služeb, zejména oblastí zprostředkování pojištění průmyslu a podnikání a občanských produktů. Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé (poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti).

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • osobně v sídle Správce na adrese Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02
 • dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02
 • emailem zaslaným na emailovou adresu arcredit@arcredit.cz
 • telefonicky na telefonním čísle +420 466 773 232
 • zprávou pomocí „Kontaktního formuláře“ umístěném na našem webu http://www.arcredit.cz/
 • zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky qkbaa2n

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení Vašich údajů.

V určitých případech můžeme být i Zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem osobních údajů je jiná společnost (zpravidla pojišťovna), která nás pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování). V takovém případě postupujeme při zpracování Vašich osobních údajů podle pokynů správce osobních údajů a neneseme za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost.

Jaké údaje a od jakých osob zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Zjednodušeně řečeno se jedná o všechny údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy.

Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

 • našich zákazníků fyzických osoby včetně potenciálních a jejich zástupci,
 • pracovníků a zástupců našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,
 • skutečných majitelů našich zákazníků právnických osob,
 • našich dodavatelů fyzických osob, případně jejich pracovníků,
 • pracovníků a zástupců našich dodavatelů právnických osob,
 • pracovníků a zástupců s námi spolupracujících finančních institucí (např. pojišťoven),
 • našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání u nás,
 • našich obchodních zástupců fyzických osob včetně potenciálních, případně jejich pracovníců,
 • pracovníců a zástupců našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,
 • členů našich orgánů včetně potenciálních.

Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování.

Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a identifikační údaje a kontaktní údaje.

V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb.

V případě osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve výjimečných případech zpracováváme i zvláštní kategorie Vašich osobních údajů.

K jakým účelům osobní údaje potřebujeme?

Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám.

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména:

 • poskytování finančních služeb,
 • doporučení vhodného pojištění,
 • plnění povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • tvorba databáze našich potenciálních zákazníků,
 • zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba,
 • přímý marketing a umožnění čerpat zákazníkovi další služby.

V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování Osobních údajů zejména zpracování komunikace a fakturace.

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

 • naplnění pracovněprávního vztahu,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

Osobní údaje našich obchodních zástupců zpracováváme za účelem:

 • plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům,
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci.

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem:

 • plnění archivační povinnosti,
 • kontroly dodržování právních předpisů při naší činnosti,
 • obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

Na základě jakého právního důvodu Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje: v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků
  • jedná se např. o právní předpisy: Zákoník práce; Občanský zákoník; právní předpisy související se sociálním, zdravotním a nemocenským pojištěním; Daně z příjmů; opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; o pojišťovacích zprostředkovatelích; a další.
 • splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, členů našich orgánů, našich dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí.
 • udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • pokud se ucházíte o práci u nás nebo o spolupráci s námi a my bychom si rádi Vaše osobní údaje ponechali i po skončení výběrového řízení,
  • pokud bychom Vám rádi doporučili vhodné pojištění a přitom potřebovali zpracovat údaje o Vašem zdravotním stavu.
 • existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak např.:
  • o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a obchodních zástupců,
  • o zpracování osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti,
  • o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
  • o zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze,
  • o nabízení služeb (přímý marketing),
  • o zpracování osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu.

V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne.

Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje, abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít důsledky.

Dále některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků.

V určitých případech můžeme získat Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

 • předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních údajů státním orgánům nebo úřadům /policie a jiné orgány veřejné moci/)
 • předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující finanční instituci)
 • Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem;

V tomto případě jsme si ověřili, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel).

Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím.

Jak s Vašimi údaji pracujeme?

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou v AR CREDIT pečlivě a v souladu s platnými právními předpisy chráněny.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole.

Pro ochranu dat máme nastaveny bezpečnostní mechanismy vč. technických, organizačních a personálních opatření.

Automatizované rozhodování a profilování

Automatizované rozhodování a profilování neprovádíme.

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv.

Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naší povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné.

Ideální způsoby uplatňování Vašich práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující:

 • zaslání dopisu na adresu našeho sídla
 • zaslání emailu na naší emailovou adresu
 • zaslání datové zprávy do naší datové schránky
 • osobně na předem dohodnuté schůzce

Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující:

 • kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa)
 • jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení GDPR)
 • čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)
 • jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky)
 • Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

Naší povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

A nyní již k jednotlivým právům:

Právo na informace k osobním údajům

Máte právo po nás chtít informace před i během zpracování. My Vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás) – automatizované individuální rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace neprovádíme.

Právo na přístup

Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat.

Právo na opravu

Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili dle Vašeho pokynu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Pokud jste toho názoru, že Vaše údaje nepotřebujeme, máte právo na vymazání svých údajů – ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud:

·            popíráte přesnost Vašich osobních údajů;

·            jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití;

·            my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

·            vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naší strany rozhodnuto.

Právo na přenositelnost údajů

V případě zpracovávání na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo to po nás požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci.

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to emailem, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím s webového formuláře.

Automatizované individuální rozhodování

Neprovádíme

 

Jak můžete svá práva uplatnit

Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů vyřizujeme bez zbytečného odkladu.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, Česká republika. 

 Závěrem

Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25. 5. 2018.

Pevně věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné. Pokud přesto něčemu nebudete rozumět, nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

AR CREDIT s.r.o