Pojištění odpovědnosti - dopravce, zasílatele

Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce

Pojištění je určeno pro silniční dopravce nebo zasílatele, kteří dopravují cizí zásilky svým jménem a na vlastní účet a vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události, za kterou dopravce odpovídá.

Doplňkově lze pojistit

 • škody, které vzniknou na zásilkách během nakládky a vykládky
 • škody v důsledku krádeže
 • škody vzniklé při dopravě speciálními vozidly (chladírenskými, kontejnery, …)
 • škody vzniklé v důsledku překročení dodací lhůty
 • škody, kde dopravu provádí smluvní dopravce
 • škody při přepravě použitých strojů a ojetých automobilů

 

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Toto pojištění odpovědnosti zasílatele poskytuje komplexní ochranu v souvislosti s obstaráním přepravy, za kterou podle právních předpisů odpovídá.

Pojistné plnění

 • škoda na věci
 • finanční škoda
 • náklady právního zastoupení pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
 • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
 • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Doplňkově lze pojistit

Rozsah pojištění lze rozšířit o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce (tzn. případy, kdy na sebe zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž přepravu sám provádí).

Pojištění lze uzavřít

 • pro každou jednotlivou zásilku
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (formou rámcové smlouvy)

Příklady škod

 • udělení nesprávných dispozic dopravci
 • chybné vyplnění přepravních dokladů
 • škody vzniklé při skladování, balení zboží
 • nesprávné zajištění zásilky na vozidle