Pojištění staveb

Pojištění staveb je určeno k zabezpečení objektů určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky.

Pojištění se sjednává pro různé typy staveb (nemovitostí).

Předmět pojištění

 • rodinný dům, bytový dům, byt, rekreační stavba (chata, chalupa)
 • vedlejší objekty rodinných domů (garáž, bazén, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, apod.)
 • zahradní architektura, porosty, zpevněné plochy apod.

Pojistná nebezpečí

Základní živel:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • pád letadla nebo jeho části

Doplňkový živel:

 • povodeň
 • záplava
 • vichřice
 • krupobití
 • zemětřesení
 • sesuv půdy, sesuv laviny
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • pád předmětu

Vodovodní rizika

 • voda z vodovodního zařízení

Připojištění skel

 • znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku, skla jsou pojištěna proti všem rizikům

Další nebezpečí

 • škody způsobené přepětím v souvislosti s úderem blesku
 • škody způsobené přepětím nebo podpětím v elektrorozvodné síti
 • nepřímý úder blesku

Asistenční služby – dnes jsou standardem poskytovaným k pojištění (zpravidla bezplatně).

Plnění

Plní se v nových cenách do limitu stanoveného pro každé riziko a předmět pojištění v pojistné smlouvě.

Pojistné

Podle rozsahu pojištěných rizik, výše spoluúčasti, stupně zabezpečení majetku.