Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. „povinné ručení“ / POV)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě újmy způsobené provozem vozidla. U závažnějších nehod přitom mohou tyto nároky dosahovat milionových částek.

Povinné ručení lze uzavřít s různě vysokými limity plnění. Minimální limit daný zákonem je 35 mil. Kč za újmy na zdraví a 35 mil. Kč za újmy na majetku a maximální limity jsou až 200 mil. Kč za újmy na zdraví a 200 mil. Kč na majetku.

Rozsah pojištění

  • újmy na zdraví nebo usmrcením; tj. bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku anebo ztráta na důchodu, účelné náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
  • věcné škody skutečná; tj. škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)
  • škody, které mají povahu ušlého zisku
  • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody
  • náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou
  • náklady právní ochrany pojištěného s limitem daným v pojistné smlouvě (pouze vybraní pojistitelé)

doplňkově lze pojistit

  • pojištění čelního skla (všech skel)
  • pojištění zavazadel
  • úrazové pojištění osob
  • asistenční služby