Pojištění odpovědnosti za újmu fyzických a právnických osob

Toto pojištění kryje za pojištěného všechny škody, které jsou způsobené pojištěným na majetku a zdraví nebo právech jiných osob a organizací (třetích osob). Pojišťovaným rizikem je odpovědnost za újmu, která vzniká, dojde-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikne škoda.

Odpovědnost za újmu je riziko těžko kontrolovatelné a těžko odstranitelné z podnikatelské činnosti. Proto jeho pojištění je jedinou cestou, jak přenést jeho finanční důsledky na jiné, tj. na pojišťovnu.

Nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za újmu je pochopitelně vznik škody.

Škoda se přitom definuje jako majetková nebo nemajetková újma, kterou lze objektivně vyjádřit penězi.

Základní rozsah krytí

 • újma při ublížení na zdraví a při usmrcení,
 • skutečnou škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci (tzv. následnou škodu),
 • náhrada nákladů řízení

Možné rozšíření pojištění odpovědnosti za škody např. o:

 • škody v důsledku vady výrobku
 • pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu
 • škody vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci (čistá finanční škoda)
 • škody způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování
 • škody na věcech užívaných pojištěným
 • škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku
 • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou

Co je „finanční škoda“?

Je to škoda způsobená jinak než na zdraví, životě a věci, např. ušlý zisk, storna poplatky, úhrady za marnou jízdu, úhrady za neuskutečněné nasmlouvané akce, regresní náhrady všeho druhu apod.

Peněžité náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení – dle Občanského zákoníku

 • újmu vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy
 • ztížení společenského uplatnění (vznikla-li překážka lepší budoucnosti poškozeného)
 • duševní útrapy (při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví pro manžela, rodiče, dítě nebo jinou osobu blízkou)
 • náklady spojené s péčí o zdraví
 • náklady pohřbu

Běžné výluky z pojištění

 • pokuty a penále
 • manka (schodky na finančních hodnotách ve správě pojištěného)
 • škody vzniklé při obchodování s cennými papíry
 • škody, které pojištěný způsobil jako člen představenstva či dozorčí rady