Odcizení

Pojištění lze sjednat pro věci movité (vč. peněz a cenností) pro případ odcizení:

 • krádeží vloupáním pachatel – překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením
 • loupeží pachatel – si přivlastnil věc násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí

Doplňkově lze pojistit

 • úmyslné poškození nebo zničení vandalismus
 • úmyslné poškození součástí a příslušenství nemovitosti, EZS a mechanických zábranných prostředků jednáním pachatele, které směřovalo k odcizení
 • odcizení prostou krádeží - bez překonání překážky

Předmět pojištění

Pojištění věcí movitých se vztahuje zejména na:

 • stroje, zařízení, inventář
 • zásoby
 • cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách
 • cizí věci po právu užívané
 • cizí věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti
 • náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí
 • přepravované peníze a cennosti

Pojistná částka

Pojistnou částku lze samostatně stanovit pro různé předměty pojištění, např. jiná pojistná částka pro pojištění finanční hotovosti v pokladně, jiná pro převoz peněz, samostatná částka na pojištění věcí movitých, samostatná pojistná částka pro pojištění zásob, atd.

Při stanovení pojistných částek lze postupovat 3 způsoby:

 • lze pojistit celou skutečnou pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí
 • lze určit skutečnou pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí a stanovit limit plnění
 • pojistit příslušný předmět pojištění na tzv. první riziko

U pojištění „na první riziko“ je vhodné určit pojistnou částku minimálně ve výši škody, která by mohla vzniknout při jedné reálné krádeži.

Spoluúčast

Je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací.

Při stanovování spoluúčastí je nutné uvažovat s mírou rizika (lukrativností pojištěných věcí) a četností škod.

Pojistné

Při stanovení pojistného je rozhodující charakter pojištěné věci, její hodnota, umístění, ochrana a samozřejmě výše spoluúčasti – vyšší spoluúčast snižuje cenu pojištění