Pojištění odpovědnosti za újmu v "běžném občanském životě"

Pojištění pokrývá situace, z nichž může vzniknout odpovědnost za způsobenou újmu v běžném občanském životě.

Pojištění se vztahuje na pojištěného a na všechny osoby žijící ve společné domácnosti tj. manželku/manžela, děti a zpravidla i další osoby, pokud žijí ve společné domácnosti. Vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete.

Pojistné nebezpečí

 • újma při ublížení na zdraví a při usmrcení,
 • skutečnou škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci (tzv. následnou škodu),
 • náhrada nákladů řízení

vzniklé

 • při vedení a provozu domácnosti
 • při rekreaci a zábavě
 • při rekreačních sportech (včetně cyklistiky, lyžování a jízdy na koni)
 • domácím zvířetem (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže, atd.)
 • hospodářským zvířetem nesloužící k výdělečným účelům
 • při provozu nemotorového plavidla
 • a při dalších činnostech běžného občanského života

doplňkově lze pojistit

 • odpovědnost za škody způsobené jiné osobě při používání legálně držených zbraní
 • odpovědnost za škody způsobené jiné osobě při chovu koní
 • myslivost
 • majetkovou újmu v souvislosti s výkonem funkce voleného orgánu obchodní společnosti