Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu profese

Povinnost sjednat pojištění z důvodu obecného zájmu je u vybraných profesí stanovena zákonem.

Přestože kvalifikace těchto profesí je velmi vysoká, nelze nikdy zcela vyloučit možnosti, že práci nebude odvedena přesně podle požadavků a očekávání klientů.

U nás stejně jako v zemích západní Evropy a Ameriky, jsou stále častěji, společnosti i jednotlivci vystavováni nákladným a časově náročným soudním sporům ze strany klientů z důvodů neodvedené odborné služby podle očekávání klienta.

Pojistné krytí

Pojištění poskytuje pojistné krytí pro „vadné poskytnutí odborné služby“ pojištěného, které zahrnuje:

 • porušení nebo zanedbání povinností, omyl, chybu nebo opomenutí
 • náklady právního zastoupení

Pojištění je určeno osobám vykonávajícím profese:

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát, notář, soudní exekutor
 • zprostředkovatel pojištění
 • patentový zástupce, energetický auditor
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě
 • dražebník, insolvenční správce
 • provozovatel objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributor tepelné energie
 • poskytovatel sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí
 • výkon myslivosti
 • znalectví a oceňování majetku
 • zadavatel klinického hodnocení a zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • zdravotnická zařízení, lékaře, stomatologa, lékárny / lékárníka
 • autorizované osoby a další profese dle zákona