Požární přerušení provozu

Tento druh pojištění úzce navazuje na živelní pojištění, nelze jej sjednat samostatně bez pojištění živelního. Zatímco živelní pojištění zabezpečuje náhradu věcné škody, toto pojištění zabezpečuje náhradu finanční újmy, která vzniká v případě přerušení provozu v důsledku pojištěné živelní události.

Pojistné plnění

Jde o náhradu nabíhajících fixních nákladů v době, kdy provoz nepracuje, o náhradu očekávaného zisku a případně vícenákladů, které souvisejí s náhradním řešením původního výrobního procesu.

Vícenáklady jsou hrazeny jen v případě, že nové náhradní řešení přináší v konečném důsledku zmenšení celkové škody. Toto pojištění fakticky simuluje provoz podniku po dobu odstraňování následků pojistné události. Působí jako stabilizující prvek v podniku.

Pojistná částka

Pojistnou částku tvoří suma stálých nákladů a očekávaného zisku (při určení se vychází z údajů ve výkazu zisku a ztrát) za období, po které má pojišťovna ručit (doba ručení). Může se jednat o období tří měsíců, šesti měsíců, dvanácti měsíců atd. Delší doba ručení je vhodná v těch případech, kdy znovuuvedení do provozu je v době jednoho roku technicky nemožné.

Pojištění je vhodné pro eliminaci ztrát a jejich dopadů na ekonomické výsledky společnosti v případě živelních škod.

V podstatě platí, že čím více je společnost zatížena leasingy a úvěry, tím více by měla uvažovat o sjednání pojištění požárního přerušení provozu svých klíčových technologií.