Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Dopravci provozujícímu na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t předepisuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného i prokázání finanční způsobilosti.

Jedním ze způsobů prokázání finanční způsobilosti je pojistná smlouva uzavřená mezi dopravcem a pojišťovnou.

Pojistné nebezpečí

Pojištění kryje neschopnost finančně zajistit podnikání nebo provozování činností podnikatele v silniční dopravě.

Pojistné plnění

Pojištěný má právo na plnění především pokud:

  • insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka pojištěného
  • nebo při exekuci dlužníka pojištěného na návrh pojištěného pokud nedosáhl zisku, který by jinak realizoval.

Osoba, která má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí, likvidačních řízení a bez ohledu na celkovou finanční situaci pojištěného či dlužníků a subdodavatelů pojištěného.

Pojištění je sjednáváno bez povinnosti předkládat protizáruky a bez jakýchkoliv poplatků za zpracování a vyhotovování pojistných smluv.