Pojištění záruky za celní dluh a spotření daň

Pojištění záruky za celní dluh

Pojištění záruky za celní dluh se sjednává pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, sankce pokuty, skladného a nákladů řízení příslušnému celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení.

Je alternativou k bankovní záruce nebo složení peněžní částky. Pojišťovna vystupuje v případě sjednání tohoto pojištění vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.

Pojištění záruky za celní dluh je pojištěním závazků uložených pojištěnému orgánu celní správy z titulu:

  • jeho postavení nepřímého zástupce v řízení před orgány celní správy, pokud pojištěnému nebo celnímu úřadu nebyly zastoupenou osobou závazky uhrazeny
  • jeho postavení deklaranta nebo držitele zboží v řízení před orgány celní správy

Ručení za případný vzniklý celní dluh je písemné prohlášení pojišťovny v příslušné záruční listině vystavené dle uvedených vzorů záručních listin.

 

Pojištění záruky za spotřební daň

Pojištění záruky za spotřební daň je určené pro provozovatele daňových skladů podle zákona o spotřebních daních.

Pojišťovna vystupuje vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.

Pojištění je sjednávané pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně včetně jejího příslušenství celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení, v důsledku:

  • porušení podmínek provozování daňového skladu nebo
  • porušení podmínek přepravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od daně

Díky pojištění záruky za spotřební daň získáte cenově dostupnou alternativu k bankovní záruce nebo ke složení financí na depozitní účet celního orgánu.

Pojištění je určeno

  • osobě (právnické i fyzické) poskytující zajištění spotřební daně při provozování daňového skladu
  • při přepravě vybraných výrobků osobě provozující daňový sklad odeslání nebo daňový sklad určení
  • dopravcům vybraných výrobků
  • vlastníkům vybraných výrobků
  • daňovým zástupcům