Pojištění odpovědnosti za újmu z "držby staveb" (nemovitostí)

Pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce stavby za újmu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto stavbou.

Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

Pojistné nebezpečí

  • újma při ublížení na zdraví a při usmrcení,
  • skutečnou škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci (tzv. následnou škodu),
  • náhrada nákladů řízení

Rozsah pojištění

  • pojištění se vztahuje na škody, které pojištěný způsobí třetí osobě, jež vyplývá z jeho vztahu ke stavbě
  • pojištění se vztahuje na osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti

Pojištění lze sjednat i na odpovědnosti za nepodnikající fyzické osoby, které vypomáhají pojištěnému ve výstavbě, rekonstrukci nebo demolici.