Pojištění kriminálních rizik

Pojistné krytí pro riziko podvodu se vztahuje na:

 • trestné činy včetně nečestného jednání zaměstnanců
 • únosů a vydírání
 • podvody maloobchodníků
 • podvody s kreditními kartami a šeky
 • padělání, falšování a počítačové podvody
 • podvodné převody finančních prostředků

Pojistné plnění zahrnuje:

 • náklady přímo související s podvodem
 • smluvní penále
 • úhradu nepřijatých nebo splatných úroků
 • náklady na obnovení informací v informačních systémech
 • náklady na soudní při související s podvodem

Výhody

 • společnost je pojištěna na principu „all risk“
 • definice pojmu „zaměstnanec“ je koncipována dostatečně široce a zahrnuje bývalé zaměstnance do uplynutí šedesáti dnů od skončení jejich pracovního poměru, právní poradce, zaměstnance outsourcingových firem a zmocněnce, důvěrníky, správce a další osoby
 • pojistné krytí zahrnuje veškeré přímé i nepřímé škody, nově vzniklé pobočky a přidružené společnosti jsou do pojištění zahrnuty automaticky bez zvýšení pojistného (do určité velikosti)
 • pojistka kryje i částky vyplacené na základě vydírání

Pojištěným je osoba, s níž je sjednána pojistná smlouva vč. přidružené nebo dceřiné společnosti osoby, s níž je smlouva sjednána, existující v okamžiku nebo před okamžikem počátku platnosti pojištění.

Nové dceřiné nebo přidružené společnosti jsou takovou pojistkou kryty, jestliže jejich hrubý roční obrat a počet zaměstnanců nepřesáhne 20 % a nebyla-li u nich za poslední tři roky zaznamenána škoda krytá tímto pojištěním.

Počítačový podvod nebo podvod při převodu prostředků představuje zcizení majetku pojištěného, který je přímo či nepřímo ovládán a kontrolován počítačovým systémem, jímž manipuluje osoba, která nemá autorizovaný přístup do tohoto systému.

Druhy pojištění