Pojištění odpovědnosti za újmu na životním prostředí

Toto pojištění se vztahuje na škody vzniklé náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí v souladu se Směrnicí 2004/35/ES, Zákonem 167/2008 Sb. a dalšími příslušnými právními předpisy.

Pojistná částka

Výše pojistné částky musí odpovídat rozsahu maximálních možných škod, tak jak je vyjádřen v bezpečnostním programu nebo v bezpečnostní zprávě schválené příslušným orgánem.

Bezpečnostní programy prevence závažné havárie jsou dokumentem, zpracovaným povinně provozovatelem zařazeným do skupiny A nebo B (rozdělení do skupin stanovuje zákon). Bezpečnostní programy obsahují podrobné zpracování vyhodnocení rizika závažné havárie, rozsahu možných škod a popis preventivních bezpečnostních opatření.

Možnosti pojištění:

 1. Připojištění v rámci obecné odpovědnosti za škody dodatkem
  1. náklady na nápravu uplatněné vůči pojištěnému s tím, že povinnosti k jejich úhradě pojištěným vychází z úředního rozhodnutí nebo požadavku třetí osoby
  2. náhrady škody na zdraví nebo věci plynoucí ze stavu znečištění (soukromoprávní odpovědnost)
 1. Samostatný pojistný produkt

Nejširší rozsah pojistného krytí a zahrnuje:

 • náhradu vlastních nákladů na primární nápravu
 • náhradu nákladů uložených příslušným orgánem nebo třetí stranou
 • soukromoprávní odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku třetích osob
 • soukromoprávní odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku třetích osob během přepravy znečišťujících látek
 • přerušení provozu v důsledku ekologické újmy
 • znečištění z pojištěných činností