Pojištění odpovědnosti za újmu statutárních a dozorčích orgánů společností (D&O)

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z velice rizikových druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Protože odpovědnost není možné smluvně omezit anebo se jí zprostit, představuje tak pojištění jedinou opravdu účinnou ochranu před následky vzneseného obvinění. Je přímou ochranou pro manažery a jejich rodiny. Současně významně omezuje rizika spojená s výkonem funkce, ekonomické dopady a vymahatelnost nároků na odškodnění pro společnost.

Pro koho je D&O pojištění určeno:

 • členy představenstva
 • jednatele
 • dozorčí radu
 • fakultativní orgány

Pojistné krytí

 • náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • náklady právního zastupování
 • náklady na šetření
 • náklady na očištění dobrého jména
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění

Oblasti možného vzniku škod jsou především

 • uzavírání smluv a jednání za společnost
 • vztahy s akcionáři, společníky
 • odběratelskododavatelské vztahy
 • investiční rozhodnutí
 • restrukturalizace skupiny, akvizice
 • úkony v bankovním styku a obchodním styku
 • pracovně-právní vztahy

Běžné výluky z pojištění

 • úmysl, nečestné, svévolné jednání, podvod
 • urážka, pomluva
 • pracovněprávní odpovědnost
 • škoda na věci a na zdraví
 • právní odpovědnost