Pod drobnohledem: Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

12.07.2018 09:28 |
Pod drobnohledem: Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Správně sjednané pojištění občanského majetku a odpovědnosti může v období letních dovolených pomoci při náhradě případných škod na majetku, nebo pokud způsobíme újmu na zdraví či majetku třetí osoby.


Prakticky všechny pojišťovny na českém pojistném trhu nabízí produkty, které chrání majetek a odpovědnost občanů. Zejména se jedná o pojištění nemovitosti a jejího příslušenství. Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, umístěných na tomtéž pozemku. Předmětem pojištění může být tedy bytový dům, rodinný dům, byt ve vlastnictví, rekreační chalupa či chata, garáže (i na jiné adrese), pergoly, ploty, čističky odpadních vod, bazény, skleníky apod. Tímto pojištěním lze pojistit již i samotnou stavbu.


Veškerá pojištění kryjí specifikovaný majetek klienta do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Výši pojistného ovlivňuje lokalita místa pojištění, povodňová zóna, výše pojistné částky a zvolené spoluúčasti či rozsah sjednaných pojistných rizik. Vzhledem k odpovědnosti klienta za pojistné částky a z toho plynoucího možného podpojištění je velice důležité, aby stanovené pojistné částky odpovídaly nové hodnotě nemovitosti. Klient se tím vyhne krácení pojistného plnění při likvidaci případné pojistné události.


Obvyklou součástí tohoto typu pojištění je pojištění domácnosti. Jedná se o pojištění souboru movitých věcí, tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být také věci zvláštní nebo umělecké hodnoty, stavební součásti nemovitosti a jejich příslušenství, jako např. plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů, kuchyňská linka a podobně. Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.


Nabídky pojištění kryjí rizika, jako jsou živelní pohromy, havárie, odcizení nebo vandalismus. V rámci pojištění „odcizení“ je důležité dodržet pojistné podmínky a způsob zabezpečení pojištěného prostoru, kde má klient vybavení a zařízení, ale také uschované sportovní vybavení nebo zahradní techniku.

U některých pojistitelů se požadovaná rizika skládají dle potřeby pojistníka, u jiných jsou sloučeny do „balíčků“. Obvyklou součástí tohoto pojištění bývá jako volitelná součást pojištění odpovědnosti za újmu, kterou pojištěný neúmyslně způsobil, a kterou je povinen nahradit třetí osobě.

Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při vedení a provozu domácnosti, při rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.) ale také v případě škody (újmy) způsobené domácími mazlíčky nebo při chovu drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.) Pojištění se vztahuje i na další členy společné domácnosti. Zejména na manžela nebo manželku, registrovaného partnera a děti. Standardní územní rozsah pojištění bývá Evropa nebo Svět.

Volitelná bývají rovněž připojištění elektronických a strojních součástí nemovitostí – rozbití skel, náhrada výdajů za ztrátu vody, pojištění poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem a podobně.

Důležitou součástí pojištění jsou asistence, které pomáhají řešit havarijní situace, například při zablokování dveří, nahodilé technické poruše elektřiny, plynu, vody, ale pomoci mohou také právní asistence související s bydlením. Mohou pomoci řešit například sousedské spory.