Životní pojištění se státní podporou

Životní pojištění je podporováno státem ve formě daňových výhod, pokud pojistná smlouva odpovídá zákonným podmínkám.
Pojištěný si může každý rok odečíst od základu daně z příjmu pojistné zaplacené na životní pojištění.
Obdobně mohou šetřit i firmy, pokud se rozhodnou své zaměstnance odměnit formou příspěvků na životní pojištění.

 

Zákonné podmínky

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ:

 • dožití
 • smrti nebo dožití
 • smrti nebo dožití s pojištěním invalidity

Podle tohoto zákona je soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky:

 • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu)
 • smlouva je sjednána minimálně na 5 let
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let
 • obsahuje-li pojištění pevnou částku na dožití, jejíž minimální výše je
  • 40 000 Kč u pojistných smluv na 5–15 let
  • 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let


Od 1. 1. 2015 pojistná smlouva nesmí umožňovat výplatu „jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy“ (částečné odkupy, mimořádné výběry).

 


Jaké daňové výhody stát poskytuje?

Podmínky pro pojištěného

 • od základu daně z příjmu lze za rok odečíst zaplacené pojistné za jednu / všechny pojistné smlouvy do max. výše 24 000 Kč 1) 
 • jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění
 • příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč 1) ročně je osvobozen od daně z příjmu a neplatí se z něho sociální a zdravotní pojištění

Pozn.: Z příspěvku zaměstnavatele nad limit 50 000 Kč ročně se platí stejné odvody jako ze mzdy.


Povinnost dodanění pro pojištěného

Nejsou-li dodrženy zákonné podmínky, osvobození zaniká a příjmem podle § 6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny.


Podmínky pro zaměstnavatele

 • z příspěvků zaměstnancům do limitu 50 000 Kč ročně zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění
 • může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnanců v jakékoli výši a tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem 
 • zaměstnavatel nesmí mít právo na plnění v případě smrti pojištěného

POZOR na případy zrušení pojištění – od 1. 1. 2015 se změnily (zkomplikovaly) podmínky pro pojištěného.
V takovém případě můžete nás požádat o konzultaci nebo vyhledat pomoc daňového poradce.


1) Platí od 1. 1. 2017