Technický slovník

Slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví

 

Akceptace

Uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění.

Aktuální hodnota individuálního účtu

Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Alokační poměr

Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Běžné pojistné

Pojistné stanovené za pojistné období.

Bonifikace
 

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Čekací doba

Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však zaniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Doplňková pojištění, připojištění

Další druhy pojištění, která si lze sjednat vedle základního pojištění pro rizika nebo věci, která základním pojištěním kryta nejsou. Připojistit si lze vyšší limit plnění pro věci, které jsou v základním pojištění kryty jen do určité výše.

Dožití

Den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Excedent

Část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá. Do její výše se však plnění neposkytuje.

Indexová složka

Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.

Individuální účet

Účet, vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné.

Intervence
 

Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření smlouvy.

Jednorázové pojistné

Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Likvidace pojistné události

Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Návratný vklad

Najednou vložené pojistné na začátku pojištění. Pravidelné pojistné se platí samo z výnosů. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech je na konci pojištění vrácen zpátky.

Nezasloužené pojistné

Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Neživotní pojištění

Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.

Nová hodnota
 

Pořizovací cena nové věci.

Obecná cena

Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění

Obnosové pojištění

Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Obvyklá cena

Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a místě pojištění

Odkupné

Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Oprávněná osoba (obmyšlený)

Fyzická nebo právnická osoba, které v případě pojištění ve prospěch jiné osoby podle § 794 obč. zák. vznikne v případě pojistné události právo na pojistné plnění. Pojištěný je osobou odlišnou od osoby obmyšlené. Nejčastěji se ustanovení o oprávněné osobě aplikuje v pojištění osob, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného. Bližší úpravu pro tento případ obsahuje § 817 obč. zák., popř. všeobecné podmínky pojistitele. Oprávněnou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna je však účinná až doručením pojistiteli. Není-li oprávněná osoba určena anebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem, který také stanoví bližší pravidla pro toto určení. Pravidlo pro dědění zde neplatí. Až do vzniku pojistné události nevznikají oprávněné osobě z pojištění žádná práva.

Orgán evidence

Správní orgán, který vede evidenci vozidel.

Podíl na zisku
 

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na vnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Podílová jednotka

Základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek.

Podílový fond

Portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění.

Podíly na výnosech

Částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistná hodnota

Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné podmínky

Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistka

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení  výše pojistného plnění.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné riziko

Přesně definované a vymezené riziko, které pojišťovna přebírá. Riziko, které může způsobit škody na majetku, před kterými pojištění chrání pojištěné osoby.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lez si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná se o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, či způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy a nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky a dostatečný rozsah krytých škod.

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitosti ve stavbě či demolici. Bývá součástí staveb nebo domácnosti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky a dostatečný rozsah krytých škod.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuj. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Pojišťovací činnost

Uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen „finanční umístění“), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).

Pojišťovací nebo zajišťovací makléř

Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

Pojišťovací zprostředkovatel

Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Poškozený
 

Ten, kdo utrpěl škodu,  za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Pojišťovna

Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu.

Rizikový kapitál

Částka splatná v případě smrti, od které se odečte matematická rezerva.

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Škodná událost

Skutečnost, za které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění

Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Technická úroková míra (TÚM)

Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanová na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Tuzemská pojišťovna

Právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.

Účastník soukromého pojištění

Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Úraz

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Vozidlo

Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík

Vinkulace pojištění
 

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Výluky z pojištění

Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.

Zajištění

Pojištění pojišťovny - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

Zajišťovna

Právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.

Zasloužené pojistné

Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví

Odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Zproštění od placení

Pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny předepsané podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány.

Životní pojištění

Je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.

 

Novinky & aktuality

Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně
Úterý, 06. Únor 2018

Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Celý článek...
 
Mráz a sníh přinášejí specifické škody. Lze se proti nim pojistit?
Úterý, 06. Únor 2018

S příchodem typických zimních podmínek, jakými jsou sníh, mráz, led nebo námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro současné období. Proti většině z nich se lze bránit dobře sjednaným pojištěním, nicméně i tak je třeba dbát některých zásad. UNIQA přináší přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak předcházet nemilým událostem.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva