Kodex

Kodex etiky člena Asociace českých pojišťovacích makléřů   

schválený Valnou hromadou AČPM dne 16. června 2009

Tento kodex je v souladu s Kodexem etiky v pojišťovnictví, schváleným Českou asociací pojišťoven.
Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Člen AČPM musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu.
Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování člena AČPM

 • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
 • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy  
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta  
 • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

B. Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků člena AČPM

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání. 

C. Zásady chování člena AČPM ve vztazích ke klientům

 •  dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.

D. Zásady chování člena AČPM ve vztazích k pojišťovnám

 • není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv   pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.


 E. Uplatňování Kodexu etiky v rámci AČPM a sankce za jeho porušení

 

Členové AČPM se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu.
Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému členovi AČPM uplatněny sankce

a) podle platných Stanov AČPM

b) morální povahy dle rozhodnuti Etické komise AČPM.


 

 

Novinky & aktuality

Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem
Úterý, 11. Červenec 2017

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.

Celý článek...
 
Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?
Čtvrtek, 12. Leden 2017

Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů.

Celý článek...
 

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva